ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΚ 2020Β΄ (Β΄ & Γ΄ΦΑΣΗ)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης:

Οι εγγραφές της Β΄Φάσης (για επιλαχόντες που έγιναν επιτυχόντες) και Γ΄ Φάσης (για αιτήσεις εκτός συστήματος για κενές θέσεις) ξεκινούν σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου καθημερινά κατά τις ώρες 15:30-18:30 για την εγγραφή τους προσκομίζοντας αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους. 2.Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λ.π.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ). 3.Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια,εργασιακή εμπειρία). 4.Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014). Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εγγραφή την ίδια χρονική περίοδο και σε ΕΠΑΛ και σε ΙΕΚ.

Η Διεύθυνση

About the Author: