ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29696/13-05-2021(Β΄1903) όπως ισχύει, Δ1α/Γ.Π.οικ.29922/13-05-2021 (Β΄1944) κοινές υπουργικές αποφάσεις και την υπ’ αρ. πρωτ. Κ5/53712/14-05-2021 εγκύκλιο της  Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, σας ενημερώνουμε:

Α) Μαθήματα

1. Τα θεωρητικά και εργαστηριακά  μαθήματα  θα συνεχίσουν να διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

2. Οι τελικές εξετάσεις και τυχόν επανεξετάσεις θα γίνουν ΜΟΝΟ με την εκπόνηση γραπτών εργασιών μέσω της πλατφόρμας  Open E-Class του ΙΕΚ.

3. Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος του εξαμήνου 2021Α διαμορφώνεται από τους βαθμούς της γραπτής εργασίας της προόδου και της εργασίας της τελικής εξέτασης, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητας που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας.

Β) Πρακτική Άσκηση (Ε΄ Εξάμηνο)

  1. Για την επανέναρξη της Πρακτικής Άσκησης (Ε΄ Εξάμηνο) οι καταρτιζόμενοι να επικοινωνούν με τη γραμματεία του ΙΕΚ (Τηλ:2109763227, e-mail:iekagdim@gmail.com).

2. Εφαρμόζεται το υποχρεωτικό μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19 για τη διενέργειας της πρακτικής άσκησης στα ΙΕΚ, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

3. Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι υποχρεωτικό μέτρο για τους καταρτιζόμενους κατά τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης .

4. O έλεγχος διενεργείται μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα, έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στον φορέα διενέργειας της πρακτικής άσκησης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου, ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δύναται να διενεργηθεί από 17 έως 23 Μαΐου 2021.

Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια καταρτιζομένων, εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Η Διεύθυνση

About the Author: