ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ

Ο  αριθμός των εισακτέων και οι  ειδικότητες  στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ Αγίου Δημητρίου  για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2020-2021 οι οποίοι υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, σύμφωνα με τον παρακάτω πινάκα, είναι:

32520 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2428/07.06.2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ.Ε.Κ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣΙ.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER
DEVELOPER/VIDEO GAMES)
15
ΑΤΤΙΚΗΣΙ.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ15
ΑΤΤΙΚΗΣΙ.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
15
ΑΤΤΙΚΗΣΙ.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
15
  • Κάθε υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
  • Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των δημοσίων Ι.Ε.Κ. (ΦΕΚ Β’ 1807/2014) όπως ισχύει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.
  • Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2021. Λεπτομέρειες για την διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες για τα Ι.Ε.Κ. των άλλων Υπουργείων, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ

About the Author: