ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

Με την έναρξη λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην απόφαση ΦΕΚ 4187/10-9-2021, Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254, (άρθρο 10)  και ακολουθούνται οι οδηγίες των από 8-9-2021 εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ και κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

                     Υποχρεωτική χρήση μάσκας

(ΦΕΚ 4187/10-9-2021, Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 , Άρθρο 11- 1)

«Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για τους καταρτιζόμενους/ εκπαιδευόμενους/ μαθητευόμενους/ σπουδαστές, τους εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των εκπαιδευτικών δομών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) στους εσωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών,

β) στους εξωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών.»

Μη τήρηση υποχρέωσης χρήσης μάσκας

(ΦΕΚ 4187/10-9-2021, Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 , Άρθρο 11- 5,6)

«Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος/ εκπαιδευόμενος/ μαθητευόμενος/ σπουδαστής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση, όπου αυτή προβλέπεται, μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη αίθουσα διδασκαλίας και λαμβάνει απουσία.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και επισκέπτες των εκπαιδευτικών δομών δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας, όπου αυτή προβλέπεται, δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στις εκπαιδευτικές δομές.»

Προσκόμιση βεβαιώσεων/πιστοποιητικών

(ΦΕΚ 4187,10/9/2021, Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 , Άρθρο 12, A)

«Οι καταρτιζόμενοι/ εκπαιδευόμενοι/ μαθητευόμενοι/ σπουδαστές, καθώς και οι εκπαιδευτές και το εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό, οι οποίοι δεν προσκομίζουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30-5-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95), με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου- κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β΄ 1298), όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο, με δική τους δαπάνη.»

Διαδικασία διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 από τους καταρτιζόμενους/ εκπαιδευόμενους/ μαθητευόμενους/ σπουδαστές, καθώς και από τους εκπαιδευτές και το εκπαιδευτικό και διδακτικό  προσωπικό που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης κατά το τελευταίο εξάμηνο.

(ΦΕΚ 4187/10-9-2021, Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254, Άρθρο 12, B, α, β)

«Οι καταρτιζόμενοι/ εκπαιδευόμενοι/ μαθητευόμενοι/ σπουδαστές, καθώς και οι εκπαιδευτές και το εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό, προκειμένου να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (θεωρητικό, εργαστηριακό ή μικτό μάθημα) ή να προβούν στην παροχή διδακτικού έργου στην εκπαιδευτική δομή αντίστοιχα, υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης. Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος των ανωτέρω δύο (2) φορές ανά εβδομάδα, έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα, διενεργείται από επαγγελματία υγείας ή ιδιωτική δομή της επιλογής τους και με δική τους δαπάνη. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής δομής ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR) διενεργείται έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στην εκπαιδευτική δομή.»

«Σε περίπτωση μη προσκόμισης της παραπάνω βεβαίωσης οι καταρτιζόμενοι/εκπαιδευόμενοι/μαθητευόμενοι/σπουδαστές, καθώς και οι εκπαιδευτές και το εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην εκπαιδευτική δομή.

Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται η ανωτέρω βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου και ο καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμενος/μαθητευόμενος, καθώς και ο εκπαιδευτής και το εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό προσέρχεται στην εκπαιδευτική δομή.

Εάν το αποτέλεσμα του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.»

«Σε περίπτωση μη διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid ή PCR test) ή μη επίδειξης της αντίστοιχης βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου από τους εκπαιδευτές και τα μέλη του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στην υπηρεσία τους.»

          Αρχές διαχείρισης υπόπτων ή επιβεβαιωμένων   

                      περιστατικών λοίμωξης COVID-19

(ΦΕΚ 4187/10-9-2021, Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254, Άρθρο 12, B, γ)

«Εάν καταρτιζόμενος/ εκπαιδευόμενος/ μαθητευόμενος, καθώς και εκπαιδευτής ή μέλος του εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου της εκπαιδευτικής δομής, παραμένει στο σπίτι και με ευθύνη του ειδοποιείται η Διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής. Εάν αυτό συμβεί όταν είναι στην εκπαιδευτική δομή, αποχωρεί από το χώρο της, μετά από συνεννόηση με τη Διοίκηση και υποβάλλεται σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο.

Εν αναμονή του αποτελέσματος, οι ανωτέρω παραμένουν σε απομόνωση κατ’ οίκον εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή τους δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο.»

Ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία:

About the Author: