Πρακτική Άσκηση

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την τροποποίηση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής της πράξης “Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ” με MIS 5131399 – 3η έκδοση (27/03/2023), δίνεται παράταση της οριστικής ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων ΙΕΚ. Πιο συγκεκριμένα, το ανάλογο χωρίο έχει αντικατασταθεί ως εξής:

Με την Πράξη αυτή επιδοτείται η αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση των καταρτιζόμενων (σπουδαστών) των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ, με βάση τα προβλεπόμενα στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, δηλ. τον Ν.4763/2020 και στην ΚΥΑ με αρθμ. Κ5/97484/05-08-2021 (ΦΕΚ 3938/Β / 26-08-2021), εφόσον η ημερομηνία έναρξης πρακτικής, σύμφωνα με την Απόφαση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης, είναι από την1/9/2021, και η πρακτική άσκηση έχει ολοκληρωθεί ως τις 31/08/2023 με την βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ, για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών – ισοδύναμων εκατό είκοσι (120) ημερών πλήρους απασχόλησης.

Κατά εξαίρεση οι πρακτικά ασκούμενοι με ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα, οι οποίοι ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση κατά τους θερινούς μήνες του 2022 λόγω ειδικότητας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση έως και 30/09/2023, για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών – ισοδύναμων εκατό είκοσι (120) ημερών πλήρους απασχόλησης. Η ίδια ρύθμιση ισχύει για τους πρακτικά ασκούμενους του β’ εξαμήνου που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση τους θερινούς μήνες του 2022.”

Όλα τα δικαιολογητικά για έναρξη Πρακτικής Άσκησης υποβάλλονται στο ΙΕΚ φοίτησης τουλάχιστον 6 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης , προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και να δοθεί η έγκριση από τον Διευθυντή του ΙΕΚ.

Η κατάθεση των εγγράφων γίνεται σε καθορισμένο ραντεβού και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

ΕΝΤΥΠΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα συνολικά και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και σε ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Α) Πρακτική άσκηση – Μαθητεία

Άρθρο 27 του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ. Α ́/ 21-12- 2020)

1. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση ή τη μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και επιχειρήσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.
2. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης και σχετικής απόφασης έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ., οπότε τους απονέμεται η Β.Ε.Κ. με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Άρθρο 48 παρ.2 του Ν.4777/2021

Για όσους καταρτιζόμενους δεν είχαν πραγματοποιήσει την Πρακτική τους Άσκηση κατά την έναρξη της ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020), ισχύει το άρθρο 48 παρ.2 του Ν.4777/2021 σύμφωνα με το οποίο: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την Πρακτική Άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27».

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. K5/97484/2021/ΦΕΚ 3938/Β/26-8-2021

Άρθρο 2

Όροι υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ.

1. Η Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιείται σε θέσεις που προσφέρονται από φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και επιχειρήσεις, οι οποίοι στο πλαίσιο της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης καλούνται «εργοδότες», με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., και με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Εξαιρούνται οι φορείς:

α) Προσωρινής απασχόλησης.

β) Τα νυχτερινά κέντρα.

γ) Παροχής καθαριότητας και φύλαξης.

δ) Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών.

ε) Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.

2. Ο καταρτιζόμενος Ι.Ε.Κ., προκειμένου να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση, υπογράφει ειδική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης με τον εργοδότη, η οποία θεωρείται από το Ι.Ε.Κ. φοίτησης, και στην οποία αναγράφονται:

α) Τα στοιχεία της επιχείρησης/εκμετάλλευσης.

β) Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης/εκμετάλλευσης.

γ) Τα στοιχεία του καταρτιζόμενου – πρακτικά ασκούμενου.

δ) Η ειδικότητα στην οποία πραγματοποιεί ο καταρτιζόμενος ΙΕΚ την Πρακτική Άσκηση.

ε) Η έναρξη και λήξη της Πρακτικής Άσκησης καθώς και το ημερήσιο ωράριο αυτής.

στ) Το ύψος της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης που θα λαμβάνει ο πρακτικά ασκούμενος από το πρόγραμμα επιδότησης.

Η ειδική σύμβαση της Πρακτικής Άσκησης συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα και λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.

3. Ο εργοδότης ορίζει έμπειρο στέλεχος συναφούς επαγγελματικής ειδικότητας με τον πρακτικά ασκούμενο ως «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας, και την παρακολούθηση της προόδου του πρακτικά ασκούμενου.

Κάθε πρακτικά ασκούμενος τηρεί βιβλίο Πρακτικής Άσκησης στο οποίο καταγράφει κατά εβδομάδα τις εργασίες με τις οποίες ασχολήθηκε, καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας. Στο τέλος κάθε μήνα, ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει να προσκομίζει στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης ή εποπτείας της Πρακτικής Άσκησης το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης για έλεγχο.

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης συμπληρωμένο με τις εβδομαδιαίες εκθέσεις, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας, την επίδοσή του και το έντυπο λήξης (Βεβαίωση Παρουσίας) της Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη – νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο καταρτιζόμενος πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκηση στην επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το χρονικό διάστημα αυτής. Η Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. ελέγχει το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και τη Βεβαίωση παρουσίας και εκδίδει Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πρακτικά ασκούμενος διακόψει την Πρακτική Άσκηση, τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Ι.Ε.Κ. φοίτησης και να προσκομίσει το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και το έντυπο της λήξης (Βεβαίωση Παρουσίας) με τις ημέρες Πρακτικής Άσκησης που έχουν πραγματοποιηθεί. Για να συνεχίσει την Πρακτική Άσκηση για το υπόλοιπο του προβλεπόμενου διαστήματος στον ίδιο ή σε άλλο φορέα απασχόλησης (εργοδότη), θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης. Αν η διακοπή της Πρακτικής Άσκησης γίνει από τον εργοδότη τότε οφείλει ο τελευταίος να ενημερώσει άμεσα το Ι.Ε.Κ. φοίτησης του πρακτικά ασκούμενου.

Άρθρο 3

Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενου και ασφαλιστική κάλυψη

1. Η Πρακτική Άσκηση των καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να είναι επιδοτούμενη και να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του φορέα υλοποίησης του έργου.

Ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή, όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή αναλογικά εάν η ημερήσια διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι μικρότερη των οκτώ (8) ωρών. Η αποζημίωση καταβάλλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.

Όλες οι παραπάνω δαπάνες ορίζονται ως επιλέξιμες, βαρύνουν εξ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης και καταβάλλονται από τον φορέα υλοποίησης του έργου.

2. Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η Πρακτική Άσκηση.

3. Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης της αποζημίωσης της Πρακτικής Άσκησης, δεν υφίσταται η υποχρέωση αποζημίωσης της Πρακτικής Άσκησης, παρά μόνο η υποχρέωση του εργοδότη να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές της παρ. 2

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις εργοδοτών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

1. Ο εργοδότης πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκπαίδευση στο χώρο του στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

2. Ο εργοδότης μεριμνά για την τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας εργασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων.

3. Ο εργοδότης οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους πρακτικά ασκούμενους.

4. Ο εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και επαγγελματικά δικαιώματα για το επάγγελμα που εκπαιδεύει.

5. Ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει τον πρακτικά ασκούμενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς της εργασίας και να τον εντάσσει ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον.

6. Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης και τη λήξη αυτής για κάθε πρακτικά ασκούμενο. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε πρακτικά ασκούμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο εργοδότη, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.

7. Ο ανώτατος αριθμός πρακτικά ασκούμενων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας. Ειδικότερα:

α) Οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται έναν (1) πρακτικά ασκούμενο.

β) Οι εργοδότες που απασχολούν 1-10 άτομα μπορούν να προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης που αντιστοιχούν στο 25% (1-2 άτομα) των εργαζόμενων εξαρτημένης εργασίας. Ειδικότερα για εργοδότες που απασχολούν 1-5 άτομα το αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ για εργοδότες που απασχολούν από 6-10 άτομα τα αποτελέσματα της ποσόστωσης στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω.

γ) Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζόμενους μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση.

δ). Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας ανά υποκατάστημα, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων τους.

8. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρέχει παράλληλα θέσεις μαθητείας ή πρακτικής άσκησης άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων τα ανωτέρω ποσοστά λειτουργούν σωρευτικά.

9. Λοιπές υποχρεώσεις των εργοδοτών δύνανται να εξειδικεύονται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις πρακτικά ασκούμενου

Ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει:

1. Να τηρεί τους όρους υγείας και ασφάλειας εργασίας του εργοδότη,

2. να τηρεί το ημερήσιο ωράριο της Πρακτικής Άσκησης, όπως ορίζεται στην ειδική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης,

3. να σέβεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του εργοδότη,

4. να συνεργάζεται αρμονικά με τα στελέχη του εργοδότη.

Λοιπές υποχρεώσεις πρακτικά ασκούμενου δύναται να εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. και στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Άρθρο 6

Συνθήκες Πρακτικής Άσκησης του πρακτικά ασκούμενου

1. Κάθε πρακτικά ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα, ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του.

2. Οι ώρες Πρακτικής Άσκησης ανά ημέρα καθορίζονται σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο της ειδικότητας κατάρτισης του ασκούμενου. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου πέραν των ωρών που ορίζονται στην ειδική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης.

3. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης νυχτερινές ώρες (22:00- 06:00).

4. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης την Κυριακή και στις επίσημες αργίες.

5. Ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει να προσκομίζει, όπου απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την Πρακτική Άσκηση, εφόσον οι πρακτικά ασκούμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

6. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται με ευθύνη των εργοδοτών και με την εποπτεία του Ι.Ε.Κ. φοίτησης του πρακτικά ασκούμενου.

7. Ο πρακτικά ασκούμενος έχει δικαίωμα να αναφέρει στη Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. τη μη τήρηση των όρων της Πρακτικής Άσκησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 1. Αίτηση για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση
 2.  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α΄ 75) του/της καταρτιζόμενου/ης του Ι.Ε.Κ., που έχει συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που έχει εγγραφεί, για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση.
 3. Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου.
 4. Βεβαίωση Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) από την οποία να προκύπτουν: ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.
 5. Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά).
 6. Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. (από Εργάνη). Για περιπτώσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος Εργάνη, σύμβαση με απόδειξη αναγγελίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. (προαιρετικά)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 1. Αίτηση του καταρτιζόμενου για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης  (ΑΙΤΗΣΗ_ΕΝΑΡΞΗΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ)
 2. Βεβαίωση εργοδότη για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης (ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΕΡΓΟΔΟΤΗ-ΓΙΑ-ΕΝΑΡΞΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ)
 3. Ειδική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης σε 3 πρωτότυπα (ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ)
 4. ΒΙΒΛΙΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας καταρτιζομένου
 6. Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου, όπου να αναγράφεται το Α.Μ.Κ.Α. και το Α.Μ.Α του καταρτιζομένου
 7. Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου, όπου να αναγράφεται το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. του καταρτιζομένου

και

8. Αντίγραφο του εντύπου Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, αφού ο εργοδότης λάβει την Απόφαση Έγκρισης για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης του καταρτιζομένου από το ΔΙΕΚ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!!! Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται μόνο την 1η ή 15η ημέρα κάθε μήνα. Οι ασκούμενοι θα πρέπει να καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά τους τουλάχιστον 6 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της έναρξης Πρακτικής Άσκησης που αιτούνται, προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και να δοθεί η έγκριση από τον Διευθυντή του ΙΕΚ.

Η κατάθεση των εγγράφων γίνεται σε καθορισμένο ραντεβού και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 1. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ( Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον πρακτικά ασκούμενο σε κάθε εβδομαδιαία και μηνιαία σελίδα, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη στη θέση του Φορέα απασχόλησης σε κάθε εβδομαδιαία και μηνιαία σελίδα.)
 2. Βεβαίωση εργοδότη για την επιτυχή περάτωση της Πρακτικής Άσκησης (Βεβαίωση εργοδότη για την περάτωση της Πρακτικής Άσκησης)
 3. Αντίγραφο του Εντύπου Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗ από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τη λήξη ή διακοπή της Πρακτικής Άσκησης από τον εργόδοτη

και

4. (Σε περίπτωση Διακοπής της Πρακτικής Άσκησης) Υπεύθυνη Δήλωση του καταρτιζόμενου με την ημερομηνία και αιτιολογία της Διακοπής της Πρακτικής Άσκησης μέσω gov.gr.

Η υποβολή των εγγράφων λήξης (ή διακοπής) γίνεται σε καθορισμένο ραντεβού και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 • Πρακτικά ασκούμενοι

Ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει:

 1. Να υπογράψει και να τηρεί τη «Σύμβαση Πρακτικής άσκησης» που συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη και του πρακτικά ασκούμενου η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή του ΙΕΚ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. Η Σύμβαση Πρακτικής άσκησης συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, το ΙΕΚ και ο πρακτικά ασκούμενος. Η ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης δεν συνιστά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (αρ.2 παρ.2 της ΚΥΑ – Κ5/97484/5/21).
 2. Να συμπληρώνει έγκαιρα τα έντυπα πρακτικής άσκησης:

Α.Βιβλίο πρακτικής

ι. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Το βιβλίο πρακτικής θα συμπληρώνεται και θα τηρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26- 08-2021) σε έντυπη μορφή. Θα τηρείται στο αρχείο μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ οπότε και θα καταχωρίζεται από τον καταρτιζόμενο ηλεκτρονικά, θα εγκρίνεται συνολικά από το ΙΕΚ εντός του ΠΣΔ (οι χρήστες θα είναι πιστοποιημένοι μέσω διασύνδεσης με ΑΑΔΕ).

ιι. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Το Βιβλίο πρακτικής θα καταχωρείται ηλεκτρονικά απευθείας στο ΠΣΔ (συμπληρώνεται μόνο για τις ημέρες που υπάρχει φυσική παρουσία και πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας).

Β. Συμπλήρωση εντύπου «Ατομικά Στοιχεία Μαθητευομένου» . Το έντυπο συμπληρώνεται χωρίς συντομογραφίες, σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα του πρακτικά ασκούμενου

ι. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Συμπληρώνεται και υπογράφεται σε έντυπη μορφή σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος, τηρείται σε φυσικό αρχείο μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ οπότε και καταχωρείται ψηφιακά.

ιι. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Συμπληρώνονται αυτόματα στο ΠΣΔ με την πιστοποίηση του χρήστη από την ΑΑΔΕ.

Γ. Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου (όπως ανωτέρω)

 1. Να διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό τρεχούμενο/όψεως, που θα χρησιμοποιηθεί από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης για την καταβολή της επιδότησης. Ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό και πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό της κυριότητας του εν λόγω λογαριασμού.
 2. Να προσκομίζει οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί από το ΙΕΚ ή/και τον εργοδότη, εφόσον είναι απαραίτητο για την σωστή υλοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης
 3. Να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του ΙΕΚ για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο ΠΣΔ

6.       Να συμπληρώσει στο ΠΣΔ το απογραφικό δελτίου εισόδου και εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ (Υποδείγματα 6.1 και 6.2) το οποίο και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πίστωση των λογαριασμών των πρακτικά ασκούμενων.

 1. Να ενημερώνει έγκαιρα τους Υπευθύνους του ΙΕΚ σε περίπτωση που δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία του με τον εργοδότη

8.       Να εργάζεται αυστηρά σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης καθώς και στο «Ε3.5: ενιαίο έντυπο αναγγελίας έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών» (εξαιρούμενων των επίσημων αργιών και του χρονικού διαστήματος που παραμένει κλειστός ο εργοδότης).

 1. Για σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του ΙΕΚ, να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης Πρακτικής άσκησης στον εργοδότη και την τοποθέτησή του σε άλλο εργοδότη, εάν είναι εφικτό, για τη συνέχιση του προγράμματος.

10.   Να συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, θα υπάρξει διασταύρωση της μη συμμετοχής του ΑΦΜ του υποψηφίου βάσει των στοιχείων που θα συλλέγονται από τους Δικαιούχους των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΕΔΒΜ112 και ΕΔΒΜ139 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 ή/και βάσει των απογραφικών δελτίων (υποβληθέν δελτίο Εισόδου με ή χωρίς υποβληθέν δελτίο Εξόδου) σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ

  Επισήμανση: Η πίστωση των λογαριασμών των πρακτικά ασκούμενων πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης και τον έλεγχο και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πίστωση των λογαριασμών των πρακτικά ασκούμενων αποτελεί η συμπλήρωση/υποβολή από τους πρακτικά ασκούμενος στο ΠΣΔ των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ.

 • Εργοδότες που απασχολούν πρακτικά ασκούμενους

Ο εργοδότης οφείλει:

 1. Να τηρεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την υπ. αριθ. Κ5/97484/5-8-2021 (ΦΕΚ Β΄3938) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», την υπ. αριθ. 359893/20-09-21 Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», τον «Κανονισμό λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δία Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (ΦΕΚ Β’ 1807) με τις τροποποιήσεις και όπως αυτά ισχύουν.
 2. Να συνάψει «Σύμβαση Πρακτικής άσκησης»  μεταξύ του εργοδότη και του πρακτικά ασκούμενου η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή του ΙΕΚ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας». Η Σύμβαση Πρακτικής άσκησης συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, το ΙΕΚ και ο πρακτικά ασκούμενος.
 3. Να ορίσει έμπειρο στέλεχος συναφούς επαγγελματικής ειδικότητας με τον πρακτικά ασκούμενο ως «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του πρακτικά ασκούμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου του ΙΕΚ

4.       Να συμπληρώνει τα έντυπα πρακτικής άσκησης:

Βιβλίο πρακτικής

Α. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Το βιβλίο πρακτικής θα συμπληρώνεται και θα τηρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26- 08-2021) σε έντυπη μορφή. Θα τηρείται στο αρχείο μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ οπότε και θα καταχωρίζεται από τον καταρτιζόμενο ηλεκτρονικά, θα εγκρίνεται συνολικά από το ΙΕΚ εντός του ΠΣΔ (οι χρήστες θα είναι πιστοποιημένοι μέσω διασύνδεσης με ΑΑΔΕ).

Β. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Το Βιβλίο πρακτικής θα καταχωρείται ηλεκτρονικά απευθείας στο ΠΣΔ (συμπληρώνεται μόνο για τις ημέρες που υπάρχει φυσική παρουσία και πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας).

 1. Να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών πρακτικής άσκησης», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, την έναρξη της πρακτικής άσκησης και τη λήξη αυτής για κάθε πρακτικά ασκούμενο και να αποστείλει αντίγραφο του έντυπου από το ΕΡΓΑΝΗ, στο ΙΕΚ κατά την έναρξη και λήξη της σύμβασης.

6.       Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε πρακτικά ασκούμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7.Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο εργοδότη, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου

8. Να αποστέλλει έγκαιρα και έγκυρα τα στοιχεία που ζητούνται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης ή το ΙΕΚ, καθώς και να ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με ζητήματα που αφορούν την πρακτική άσκηση.

9. Να τηρεί αρχείο της Πράξης με όλα τα απαραίτητα έγγραφα κάθε πρακτικά ασκούμενου. Το αρχείο περιέχει συγκεκριμένα:

Α. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης.

Β. Έντυπα                   «Ε3.5:        ΕΝΙΑΙΟ        ΕΝΤΥΠΟ             ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ                    ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ            ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ       ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ» από το ΕΡΓΑΝΗ για την έναρξη και λήξη της σύμβασης.

Γ. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εφαρμογή της σύμβασης της πρακτικής άσκησης.

10. Να διακόπτει τη σύμβαση εργασίας όταν ενημερώνεται γι’ αυτό από τον Διευθυντή του ΙΕΚ.

11. Να απασχολεί τον πρακτικά ασκούμενο αυστηρά σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης καθώς και στο «Ε3.5: ενιαίο έντυπο αναγγελίας έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών» (εξαιρούμενων των επίσημων αργιών και του χρονικού διαστήματος που παραμένει κλειστός ο εργοδότης).

12. Να αναρτήσει τις αφίσες και τα φυλλάδια προβολής και δημοσιότητας της Πράξης που αποστέλλονται, σε εμφανές σημείο στο χώρο τους.

     Γενικές επισημάνσεις για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης που αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους:

Σύμφωνα με την με την υπ’ αρ. Κ1/118932 (ΦΕΚ 2440/18-07-2017/τ.Β’) ΚΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Πρακτικής άσκησης των πρακτικά ασκούμενων των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» ισχύουν τα κάτωθι:

 • Το ποσοστό αποζημίωσης των πρακτικά ασκούμενων του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ορίζεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή αναλογικά εάν η ημερησία διάρκεια της πρακτικής είναι μικρότερη των 8 ωρών. Η αποζημίωση καταβάλλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Όλες οι παραπάνω δαπάνες ορίζονται ως επιλέξιμες, βαρύνουν εξ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης και καταβάλλονται από τον φορέα υλοποίησης του έργου.
 • Το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία.
 • Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί πρακτικά ασκούμενους υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΤΕΑΕΠ) τον Πίνακα Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε πρακτικά ασκούμενου στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο εργοδότη, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.
 • Κατά την διάρκεια πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (ΠΡΏΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

·         Οι ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ %)

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ %)

Ε.Φ.Κ.Α. (Κλάδος Κύριας Σύνταξης)

1%

——

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ εφόσον ο καταρτιζόμενος δεν καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα (μετά από Υ.Δ. του καταρτιζόμενου)

7,10%

(6,45% ΣΕ ΕΙΔΟΣ+

0,65% ΣΕ ΧΡΗΜΑ)

 

——

ΣΥΝΟΛΟ

                                              8,10%

Οι ως άνω εισφορές βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, όπως ισχύει κάθε φορά.

 • Οι πρακτικά ασκούμενοι κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Πρακτικής άσκησης στον εργασιακό χώρο», εφόσον δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος άμεσα ή έμμεσα και έπειτα από προσκόμιση σχετικής Υ.Δ., υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα.
 • Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από το εργοδότη ελέγχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες.

     Γενικές επισημάνσεις σχετικά με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα πρέπει να αναρτώνται αποφάσεις σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κάθε φορέα

     Διαδικασία έναρξης, ολοκλήρωσης και καταβολής επιδότησης πρακτικά ασκούμενων

Η διαδικασία καταβολής επιδότησης πρακτικά ασκούμενων εκτελείται αναλυτικά ως εξής:

 1. Ο πρακτικά ασκούμενος υποβάλει αίτηση για έναρξη πρακτικής Άσκησης το οποίο αναφέρει:

Α. εάν επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Β. εάν επιθυμεί να συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιείται από άλλους φορείς (όχι ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Γ. δεν επιθυμεί την επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης.

Η ανωτέρω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

 1. Ο πρακτικά ασκούμενος υποβάλει έντυπο ατομικών στοιχείων (Υπόδειγμα 2) και το αποδεικτικό κυριότητας του λογαριασμού.
 2. Το ΙΕΚ εκδίδει Απόφαση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης από το σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ (Υπόδειγμα 3) στην οποία αναφέρεται και η επιλογή του προγράμματος επιδότησης που έχει υποβληθεί στην αίτηση του καταρτιζόμενου.
 3. Υπογράφεται η ειδική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021) (Υπόδειγμα 4)
 4. Καταχωρείται από τον Εργοδότη και εκδίδεται το έγγραφο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 5. Ο πρακτικά ασκούμενος υποβάλει το απογραφικό δελτίο εισόδου.
 6. Συμπληρώνεται και τηρείται το Βιβλίο Πρακτικής σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021).
 7. Η πρακτική άσκηση υλοποιείται στο σύνολο της (960 ώρες) και ολοκληρώνεται.
 8. Εκδίδεται Βεβαίωση Παρουσίας η οποία συμπληρώνεται, υπογράφεται ψηφιακά και σφραγίζεται από τον εργοδότη.
 9. Το ΙΕΚ εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης όπου βεβαιώνεται ότι καλύφθηκαν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ και τις ισχύουσες διατάξεις.
 10. Ο πρακτικά ασκούμενος υποβάλει το απογραφικό δελτίο εξόδου.
 11. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δηλαδή όλο το αναφερόμενο αρχείο του ασκούμενου, πρέπει να έχουν αναρτηθεί στο ΠΣΔ
 12. Με την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης από το ΙΕΚ, θα διαβιβάζεται μαζί και το σύνολο του αρχείου του ασκούμενου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ για έλεγχο,..
 13. Ελέγχεται τυχόν συμμετοχή του καταρτιζόμενου σε άλλο πρόγραμμα επιδότησης της Πρακτικής Άσκησης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ζητώντας από τον έτερο δικαιούχο προγράμματος επιδότησης πρακτικής άσκησης στοιχεία, για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. Αυτό θα εκτελείται λαμβάνοντας το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο έργου του άλλου προγράμματος συγκεντρωτικό αρχείο, το οποίο θα αρχειοθετείται εντύπως και ηλεκτρονικά
 14. Η κατάσταση επιδότησης των πρακτικά ασκούμενων εκδίδεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης και το ποσό της επιδότησης του πρακτικά ασκούμενου κατατίθεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του.
 15. Η επιδότηση θα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου της πρακτικής άσκησης, την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης και τον έλεγχο της διαδικασίας.

     Αναδρομικότητα διαδικασίας

Για αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1/9/2021 και μέχρι εκδόσεως του οδηγού υλοποίησης της πράξης σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τηρούνται οι διαδικασίες του εγκεκριμένου οδηγού, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης. Θα πρέπει επίσης να υπογράφονται και να υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα, επικαιροποιημένα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εγκεκριμένο οδηγό υλοποίησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής στο ΟΠΣ των απογραφικών εισόδου αποτελεί η μεταγενέστερη εκ των δύο προθεσμία:

α. Τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του οδηγού υλοποίησης της πράξης σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

β. Ενενήντα (90) ημερών από την Απόφασης Έγκρισης Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης

     Φάκελος αποδεικτικών καταβολής επιδότησης Πρακτικά Ασκούμενων

Ο φάκελος αποδεικτικών καταβολής επιδότησης Πρακτικά Ασκούμενων περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο αρχείο του πρακτικά ασκούμενου και τηρείται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το έργο.

     Διακοπή πρακτικής άσκησης

Σε περίπτωση που ο πρακτικά ασκούμενος ή ο εργοδότης διακόπτει την Πρακτική Άσκηση τηρούνται οι κάτωθι διαδικασίες:

 1. Ο πρακτικά ασκούμενος ή ο εργοδότης συμπληρώνει και υποβάλει στο ΙΕΚ Υπεύθυνη Δήλωση Διακοπής της πρακτικής άσκησης.
 2. Σε περίπτωση συνέχισης της πρακτικής άσκησης για το υπόλοιπο του προβλεπόμενου διαστήματος θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία έναρξης πρακτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021).Κεφάλαιο 3: Οριζόντιες Ενέργειες Διαχείρισης και υλοποίησης
 3. Ο εργοδότης υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο στο ΙΕΚ .Ο εργοδότης εκδίδει Έντυπο Λήξης (Βεβαίωση Παρουσίας) το οποίο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ίδιο και υποβάλλεται στο ΙΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος.

Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια της θεσμοθετημένης από το πρόγραμμα σπουδών τους πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ (αλλά και φοιτητές ΑΕΙ – ΑΤΕΙ) δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα (μετά από δήλωση του καταρτιζόμενου), υπάγονται και για τον κίνδυνο αυτόν στην ασφάλιση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10 του αρ. 15 του Ν.3232/04 (εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 44/04).

Για την ασφάλισή του, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του αρ. 10 του Ν. 2217/94 ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση.

Ειδικότερα:

Οι προβλεπόμενες εισφορές κατά του κινδύνου ατυχήματος, ορίζονται σε 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά.

Από τον 10/2008 έως και σήμερα το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφ. κλάσης είναι 40,45 € ( εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 32/08).

Η ασφάλιση, πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησης, εκτός αν αποδεδειγμένα μεσολάβησε ασθένεια ή γενικότερα ανυπαίτια αδυναμία απασχόλησης, οπότε εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Α.Κ και οι λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας του Φορέα.

25 ημέρες Χ 40,45 τεκ.ημ. = 1.011,25 €, τεκμαρτές αποδοχές ΑΠΔ

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για παροχές κλάδου ασθενείας σε είδος καταβάλλονται επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 6,45 %, επίσης υπολογιζόμενου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.

Σε κάθε περίπτωση, χρηματοδότησης ή μη, της αποζημίωσης του ασκούμενου, ο εργοδότης υποχρεούται να ασφαλίζει μέσω ΑΠΔ και να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές.

Η καταβολή των εισφορών από τις επιχειρήσεις πραγματοποιείται μέσω παρόχου υπηρεσιών (αρ. 52 του Ν. 4611/19) και μεταφέρονται στον λογαριασμό του e-ΕΦΚΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΔ.pdf
 2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ.pdf
 3. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΒΕΒΑΙΩΣΗ] ΕΡΓΟΔΟΤ ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΕΡΓΟΔΟΤΗ-.pdf
 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ-ΣΥΜΒΑΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
 5. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Σ.Π.Α.-ΒΙΒΛΙΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-2.pdf
 6. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΤ
 7. ΑΠΟΔΕΚΤΙΚΟ ΑΦΜ
 8. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΜΚΑ
 9. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΜΑ
 10. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(όπου ο καταρτιζόμενος θα φαίνεται κύριος δικαιούχος)
 11. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΝΤΥΠΟΥ “Ε.3.5:ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ”(Προσκομίζεται από τον εργοδότη, μετά την έναρξη της πρακτικής).
 12. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΕΙΣΟΔΟΥ-1.pdf

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

1.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ[ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ] ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ-Π.Α.ΠΑΡΟΥΣΊΑΣ-2.pdf

2. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ(Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον πρακτικά ασκούμενο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη).

3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΝΤΥΠΟΥ “Ε.3.5:ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗ”(Προσκομίζεται από τον εργοδότη, μετά τη λήξη της πρακτικής).

4. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΕΞΟΔΟΥ-2.pdf

Σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση από τον πρακτικά ασκούμενο ή τον εργοδότη, ψηφιακά υπογεγραμμένη(gov.gr).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Υποσύστημα Συμπλήρωσης Απογραφικών Δελτίων – Εγγραφή χρήστη – ενεργοποίηση λογαριασμού

Ο κάθε ωφελούμενος θα εισέλθει στην ιστοσελίδα https://mis.inedivim.gr/iek- microdata και θα εγγραφεί ως χρήστης. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουν το σύνδεσμο «Εγγραφή ως νέος χρήστης;» στην σελίδα σύνδεσης, και να εισάγουν το email με το οποίο έχουν νωρίτερα καταχωρηθεί από το ΙΕΚ στους

«Χρήστες Απογραφικών Δελτίων ΙΕΚ», καθώς και τον κωδικό που επιθυμούν. Το σύστημα τους αποστέλλει μήνυμα στη διεύθυνση email με σύνδεσμο τον οποίο ακολουθούν για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός τους.

Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός τους, μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα.

Υπάρχει δυνατότητα επαναποστολής του email ενεργοποίησης από το σύνδεσμο «Θέλετε να σας ξαναστείλουμε το email ενεργοποίησης λογαριασμού;». Επίσης υπάρχει διαδικασία αλλαγής κωδικού από το σύνδεσμο

«Ξεχάσατε τον κωδικό σας;».

Στην αρχική σελίδα ο ωφελούμενος βλέπει στοιχεία για το δελτίο εισόδου και εξόδου και συγκεκριμένα αν το έχει υποβάλλει, αν έχει ξεκινήσει τη

συμπλήρωση (προσωρινά αποθηκευμένο) ή αν μπορεί να δημιουργήσει νέο. Από την αρχική σελίδα μπορεί να οδηγηθεί στη σελίδα συμπλήρωσης και υποβολής του απογραφικού δελτίου εισόδου/εξόδου (κουμπί «Νέο Δελτίο»).

Τονίζεται ότι η συμπλήρωση/υποβολή των απογραφικών δελτίων οδηγεί στην αποθήκευση των δελτίων στη βάση δεδομένων του ΠΣ ΙΕΚ/ΣΔΕ/ΚΔΒΜ και όχι στην αποστολή τους στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η αποστολή στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ γίνεται σε επόμενο χρόνο από τους διαχειριστές του συστήματος.

Στη σελίδα συμπλήρωσης/υποβολής απογραφικού δελτίου, υπάρχουν πεδία για όλα τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει ο ωφελούμενος (ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, κτλ) καθώς και για όλα τα ερωτήματα του δελτίου (Α1, Α1.1, κτλ). Στη σελίδα αυτή υπάρχουν κουμπιά για:

 • Προσωρινή αποθήκευση: με αυτό το κουμπί το δελτίο αποθηκεύεται προσωρινά και ο ωφελούμενος μπορεί να συνεχίσει τη συμπλήρωσή του σε μεταγενέστερο χρόνο.
 • Υποβολή: με αυτό το κουμπί ο ωφελούμενος υποβάλει το δελτίο στο ΠΣ ΙΕΚ/ΣΔΕ/ΚΔΒΜ (το δελτίο δεν στέλνεται ακόμα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Σε αυτό το σημείο το σύστημα εκτελεί όλους τους ελέγχους εγκυρότητας και ενημερώνει το χρήστη για τυχόν σφάλματα (π.χ. μη έγκυρο ΑΜΚΑ, ή ότι δεν έχει απαντήσει όλα τα ερωτήματα, κτλ)
 • Εκτύπωση: εμφανίζεται το δελτίο σε μορφή pdf, προκειμένου ο ωφελούμενος να το κρατήσει στο αρχείο του ή να το εκτυπώσει σε χαρτί

Σημειώνεται ότι δελτίο εξόδου μπορεί να συμπληρωθεί μόνο αν έχει προηγούμενα υποβληθεί δελτίο εισόδου.